സംരംഭത്തിനായി സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് വേണോ?; 50% സബ്‌സിഡി നിരക്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*